درباره ما

تاپ لیست سایتی برای انتخاب بهترین ها توسط مردم ایران است. در این سایت می توانید بهترین ها از هر چیزی را پیدا کنید و در صورت عدم وجود لیست مرتبط، آن لیست را بسازید و نظر بقیه افراد جامعه را در آن مورد ببینید.
تمام تلاش ما در مجموعه تاپ لیست ارائه آماری واقعی است و در این راستا از تمامی مکانیزم های مدرن و به روز استفاده کرده ایم تا حتی المقدور آماری دقیق را به شما ارائه دهیم و جلوی هرگونه تقلب و تغییر در آراء توسط عوامل خارجی را بگیریم.
امیدواریم این مجموعه بتواند بستری برای همفکری عمومی را فراهم کند تا بدین وسیله ابزاری راهنما در جهت انتخاب هایی بهتر برای مردم سرزمینمان تبدیل شود.