چه نوع قصه هایی برای اطاعت پذیری کودکان انتخاب کنیم؟

ارسال شده توسط

 

آیا تا به حال فکر کردید برای اطاعت پذیری کودکان چه نوع قصه هایی برای آنها انتخاب کنید؟

برای اطاعت پذیری قصه هایی را بگویید که در آنها کودکی اطاعت پذیر، قهرمان داستان باشد لذا از گفتن قصه هایی که در آنها کودکان تحقیر و ضعیف النفس هستند خودداری کنید.

لطفا تجربیاتی که در این مورد دارید را با نظر دادن به اشتراک بگذارید تا همه استفاده کنند.